Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor de kaartverkoop van en deelname aan de Eurekaweek zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Lees ze aandachtig door en neem contact met ons op indien je vragen.

Artikel 1 - Definities

1. Bezoeker: Deelnemer, Gids, ouderejaars student en anderen die de Evenementen bezoeken en/of eraan deelnemen.
2. Deelnemende partijen: Partijen waarmee de Organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan ten behoeve van de Eurekaweek. Hieronder vallen onder andere: studentenpartijen, waaronder studenten- en studieverenigingen, studentensportverenigingen, sponsoren en samenwerkingspartners.
3. Deelnemer: Natuurlijk persoon, een student die een nieuwe bachelor, pre-master of masterstudie start aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die zich heeft aangemeld voor deelname aan de Eurekaweek.
4. Eurekaweek: De door Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerde algemene introductieweek voor studenten die een nieuwe bachelor, pre-master of masterstudie starten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
5. Eurekaweekbestuur: Het team binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dat primair is belast met het – onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Studentenvoorzieningen van de Erasmus Universiteit Rotterdam – uitvoeren en/of coördineren van de organisatie van de Eurekaweek.
6. Evenement: Iedere door de Organisatie in het kader van de Eurekaweek georganiseerde activiteit, die voor Deelnemers en/of Gidsen open staat of toegankelijk is.
7. Gids: Ouderejaars student die door het Eurekaweekbestuur is aangewezen als begeleider van Deelnemers.
8. Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam en alle personen, commissies en vrijwilligers (waaronder de Eurekaweekbestuur) die door Erasmus Universiteit Rotterdam zijn aangewezen om – onder haar verantwoordelijkheid – de organisatie van de Eurekaweek uit te voeren en/of te coördineren.
9. Veiligheidsdiensten: De personen en/of organisaties die belast zijn met het handhaven van de veiligheid tijdens de Eurekaweek. Hieronder vallen onder andere: Politie, Brandweer, Beveiligingspersoneel, EHBO en EHBD.

Artikel 2 - Toepasselijkheid ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’

1. Deze ‘‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ zijn van toepassing op Deelnemers die deelnemen aan de Eurekaweek en Bezoekers van de Evenementen. De ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ zijn ter beschikking gesteld op de website eurekarotterdam.com. Tevens zijn de ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ ter beschikking gesteld in het officiële registratieformulier die men kan lezen voorafgaand aan het bevestigen van deelname aan de Eurekaweek.

Artikel 3 - Inschrijving en deelname/toegang Eurekaweek(-Evenementen)

1. Na een correct afgeronde inschrijving en geslaagde betaling van het inschrijfgeld via het door de Organisatie beschikbaar gestelde inschrijfmedium, ontvangt de Deelnemer een inschrijfbewijs in de vorm van een QR-code via de door de Deelnemer opgegeven e-mail.
2. Enkel op vertoon van een origineel inschrijfbewijs en een geldig identiteitsbewijs, ontvangt de Deelnemer één Eurekaweek-polsbandje.
3. De toegang tot en deelname aan de Evenementen staat voor Deelnemers uitsluitend open wanneer zij het benodigde aaneengesloten/intacte en onbeschadigde Eurekaweek-polsband dragen. De Organisatie kan voor bepaalde Evenementen tevens als aanvullende voorwaarde stellen dat Deelnemer zich afzonderlijk voorafgaand hiervoor dient aan te melden of in te schrijven.
4. Op verzoek van de Organisatie en/of de veiligheidsdiensten dient de Deelnemer de benodigde Eurekaweek-polsband te tonen. Indien de Deelnemer dit weigert, kan hem/haar de toegang tot en/of deelname aan een evenement van de Eurekaweek ontzegd worden zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld.
5. De Eurekaweek-polsband is tevens een leeftijdspolsband, te herkennen aan de kleur en de opdruk van 18-. Deelnemers boven de 18 jaar krijgen een andere kleur polsband en opdruk.
6. De Eurekaweek-polsband is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. In geval van fraude met en/of anderszins onrechtmatig gebruik van de Eurekaweek- polsband door de Deelnemer, volgt uitsluiting van de gehele Eurekaweek en alle Evenementen zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
8. Bij schade aan de Eurekaweek-polsband, doordat deze niet meer aaneengesloten/intact is en/of de kleur niet meer duidelijk en/of de tekst erop niet meer leesbaar is, is deze niet langer geldig. Uitsluitend indien de schade is ontstaan, zonder dat de Deelnemer daarvan een verwijt treft (dit is ter beoordeling aan de Organisatie), kan de Deelnemer, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en inschrijfbewijs en na overhandiging van de beschadigde doch volledige Eurekaweek-polsband, kosteloos (een) nieuwe Eurekaweek-polsband krijgen bij het Service Point. In alle andere gevallen, zal er €20,00 administratiekosten in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van een nieuwe Eurekaweek-polsband mits de Deelnemer een geldig identiteitsbewijs en inschrijfbewijs kan laten zien. Wanneer de Deelnemer de beschadigde doch volledige Eurekaweek-polsband inlevert bij de Organisatie zal er €10,00 korting worden verrekend op de administratiekosten.
9. Retourneren van inschrijf- en/of toegang/entreebewijzen dan wel restitutie van inschrijf- en/of entreegeld is mogelijk tot en met 31-7-2022. Het kenbaar maken van het retour van het Eurekaweek ticket dient schriftelijk gedaan te worden bij het Eurekaweekbestuur door te mailen naar eureka@eur.nl.

4 - Huisregels Eurekaweek alle locaties en Evenementen

1. De huisregels vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’. Deelnemers en Bezoekers dienen zich te houden aan deze huisregels anders kan uitsluiting volgen zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
2. Deelnemers en Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
3. Roken is niet toegestaan op het terrein van de Evenementen.
4. Het is niet toegestaan professionele (digitale) fotocamera’s, camera’s met een lens >70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen.
5. Voorwerpen kunnen -in bepaalde gevallen- in bewaring worden genomen worden, en worden geretourneerd bij het verlaten van de locatie, dit alles naar oordeel van de Organisatie en/of beveiliging.
6. Het is niet toegestaan (sterke) drank, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, sprays, blik, glaswerk, e.d.) of etenswaren mee te nemen naar Evenementen. Deze zullen worden ingenomen en indien noodzakelijk aan de politie overhandigd worden en niet worden geretourneerd.
7. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van elke vorm van drugs is niet toegestaan, deze worden ingenomen en aan de politie overhandigd en worden niet geretourneerd. Bij constatering van handel, gebruik en/of het in bezit hebben hiervan kan uitsluiting van de Eurekaweek volgen zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
8. Het is niet toegestaan (huis)dieren of rijwielen mee te nemen op of in de locatie met uitzondering van noodzakelijkheden betreffende een functionele beperking. De Deelnemer dient hierover contact op te nemen met eureka@eur.nl.
9. De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het inschrijfgeld of entreebedrag.
10. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid.
11. Deelnemers en Bezoekers dienen de aanwijzingen, geboden en verboden van de Organisatie en/of beveiliging op te volgen, anders zal de toegang worden ontzegd.
12. Deelnemers en Bezoekers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen (op welke wijze dan ook), anders zal de toegang worden ontzegd.
13. Het is niet toegestaan om zich te uiten in kleding, teksten of tekens welke volgens de Organisatie als aanstootgevend of ongewenst wordt beschouwd. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de toegang worden ontzegd.
14. Deelnemers en Bezoekers dienen geen ongewenst gedrag (waaronder pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreigingen, stalking, ongelijke behandeling en discriminatie) te vertonen, anders zal de toegang worden ontzegd. Bij ontzegging van de toegang vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
15. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Foutgeparkeerde voertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen.
16. Het is verboden om in attributen of stellages te klimmen.
17. Het is mogelijk dat foto’s of video’s waar Deelnemers en Bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, sociale media e.d.) getoond worden.
18. Tenzij anders overeengekomen met de Eurekaweekbestuur, is verkoop of promotie van diensten en/of producten op en/of in het zicht van de Eurekaweek-terreinen niet toegestaan.
19. De Organisatie behoudt zich het recht voor om Deelnemers en Bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen indien zij de door de Organisatie gehanteerde maatregelen en/of instructies niet (correct) opvolgen.
20. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de Organisatie, de beslissing van de Organisatie hieromtrent is bindend.

5 - Alcoholbeleid

Versie 21-4-2022
ni 2021
14. Deelnemers en Bezoekers dienen geen ongewenst gedrag (waaronder pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreigingen, stalking, ongelijke behandeling en discriminatie) te vertonen, anders zal de toegang worden ontzegd. Bij ontzegging van de toegang vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
15. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Foutgeparkeerde voertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen.
16. Het is verboden om in attributen of stellages te klimmen.
17. Het is mogelijk dat foto’s of video’s waar Deelnemers en Bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, sociale media e.d.) getoond worden.
18. Tenzij anders overeengekomen met de Eurekaweekbestuur, is verkoop of promotie van diensten en/of producten op en/of in het zicht van de Eurekaweek-terreinen niet toegestaan.
19. De Organisatie behoudt zich het recht voor om Deelnemers en Bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen indien zij de door de Organisatie gehanteerde maatregelen en/of instructies niet (correct) opvolgen.
20. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de Organisatie, de beslissing van de Organisatie hieromtrent is bindend.
Artikel 5 Alcoholbeleid
1. Tijdens de Eurekaweek dienen Deelnemers en Bezoekers zich te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent onder meer dat personen onder de 18 jaar geen alcohol in bezit mogen hebben of nuttigen. Deelnemers en Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet.
2. Aan horeca exploitatie punten van de Eurekaweek kan enkel alcohol worden besteld met een 18+ Eurekaweek-polsband. Alcohol mag alleen geschonken worden binnen de door de Organisatie bepaalde schenktijden.
3. Het is niet toegestaan om alcohol te halen voor, te schenken aan en/of te verstrekken aan Deelnemers met een 18- Eurekaweek-polsband, Bezoekers met een 18- leeftijdspolsband en mensen zonder leeftijdspolsband.
4. Indien een Deelnemer of Bezoeker in strijd met dit Alcoholbeleid handelt, zal hij of zij onmiddellijk worden uitgesloten van verdere deelname aan de Eurekaweek en al haar Evenementen, zonder restitutie van het inschrijf- of entreegeld.
5. De Organisatie hecht vanwege de gevaren en negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren veel waarde aan verantwoordelijk alcoholgebruik. Bij onverantwoordelijk alcohol gebruik kan de Organisatie besluiten de Deelnemers en Bezoekers verdere deelname aan de Eurekaweek en al haar Evenementen, zonder restitutie van het inschrijfgeld te ontzeggen. Of sprake is van onverantwoordelijk alcoholgebruik wordt door de Organisatie beoordeeld. De beslissing van de Organisatie hieromtrent is bindend. Voor meer informatie omtrent de gevaren en negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren wordt verwezen

6 - COVID-19 en wijzigingen in programma

1. De Organisatie volgt de richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus (COVID-19) en behoudt zich het recht voor alle in verband met COVID-19 (volgens de overheid, de voor de Eurekaweek verleende vergunning of de Organisatie) noodzakelijke maatregelen, verplichtingen en beperkingen aan Deelnemers en Bezoekers op te leggen. Deze maatregelen kunnen in ieder geval o.a. doch niet uitsluitend bestaan uit;
a. De verplichting om een (recente, doch niet ouder dan 48 uur) negatieve COVID-19 testuitslag te overleggen;
b. De verplichting om een bewijs van vaccinatie te overleggen;
c. De verplichting om een COVID-19 sneltest af te (laten) nemen;
d. De verplichting om door het dragen van een door de Organisatie verstrekt polsbandje aan te tonen dat de Deelnemer of Bezoeker is gevaccineerd of in het bezit is van een (recente, doch niet ouder dan 48 uur) negatieve COVID-19 uitslag;
e. De verplichting om een mondkapje te dragen;
f. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden.
2. Indien wijzigingen dan wel aanscherpingen van maatregelen, verplichtingen en beperkingen nodig zijn, dan is de Organisatie bevoegd deze zonder voorafgaande mededeling hiervan door te voeren.
3. Deelnemers en Bezoekers zijn verplicht alle door de Organisatie opgelegde maatregelen, verplichtingen en beperkingen na te leven.
4. Deelnemers en Bezoekers zijn daarnaast verplicht alle overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 na te leven. Hieronder wordt o.a. doch niet uitsluitend verstaan een mogelijke quarantaineplicht, bewijs van vaccinatie en/of de verplichting tot het overleggen van een negatieve COVID-19 testuitslag. Indien een Deelnemer of Bezoeker hierdoor geen deel kan nemen aan de Eurekaweek en de Evenementen, dan komt dit voor zijn eigen rekening en risico.
5. De Organisatie behoudt zich het recht voor Deelnemers en Bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag, indien Deelnemers door de Organisatie of door de rijksoverheid gehanteerde maatregelen en/of instructies, onder meer doch niet beperkt tot vanwege COVID-19, niet (correct) opvolgen.
6. Het programma van de Eurekaweek is onder uitdrukkelijk voorbehoud. Indien het programma wordt gewijzigd (waaronder het afgelasten van de Eurekaweek), wordt door de Organisatie geen vergoeding of restitutie betaald aan de Deelnemer of Bezoeker. Het vorengaande geldt ook indien een deel van het programma van de Eurekaweek vanwege COVID-19 digitaal of in kleinere omvang moet plaatsvinden.
7. De Organisatie heeft te allen tijde het recht te besluiten de Eurekaweek op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden wordt, naast overmacht situaties, onder meer verstaan de situatie waarbij de veiligheid van de Deelnemer(s) en Bezoekers gevaar loopt. De Organisatie zal in dat geval – voor zover redelijkerwijs mogelijk – de Eurekaweek zoveel mogelijke digitaal aanbieden of verschuiven naar een andere datum of locatie. De inschrijving van de Deelnemer en Bezoekers zal in dat geval worden aangepast naar deze nieuwe datum en/of locatie. De Organisatie brengt de Deelnemers en Bezoekers hiervan onverwijld op de hoogte via de website van de Organisatie.
8. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer of Bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van door de overheid of de Organisatie opgelegde of gewijzigde Coronamaatregelen.

7 - Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de Eurekaweek geschiedt op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt tijdens zijn of haar deelname aan de Eurekaweek, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Organisatie.
2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, noch voor gevolgschade.
3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen.
4. Indien de Organisatie direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen inschakelt bij het organiseren van het Evenement, is iedere aansprakelijkheid van de Organisatie ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is de Organisatie niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.
5. De Bezoeker die schade toebrengt aan (eigendommen van) de Organisatie en/of de Eurekaweek/Evenement-locaties zal voor de ontstane schade en kosten aansprakelijk worden gesteld.
6. De Bezoeker dient zorg te dragen voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
7. De Bezoeker zal de Organisatie vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisatie iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisatie gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

8 - Overmacht

1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen oorlog, brand, storm/windhozen, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, pandemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s en niet (tijdige) nakoming van leveranciers, artiesten of andere derden heeft de Organisatie het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. Indien een Evenement als gevolg van of door overmacht niet en/ of deels dan wel op een ander tijdstip en/of op andere wijze of met een andere invulling doorgaat, kunnen de Deelnemers en Bezoekers aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement. In geval van overmacht heeft de Deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.

9 - Eigendomsrechten

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eurekaweekbestuur, is elk commercieel gebruik van de naam en/of het logo van de Eurekaweek en/of de Organisatie en/of de Evenementen strikt verboden.

10 - Noodcontactpersoon

1. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door de Deelnemer aangewezen noodcontactpersoon in te lichten indien zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’, huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames en/of calamiteiten.

11 - Slotbepalingen

1. Bij klachten en/of opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar eureka@eur.nl.
2. In geval één of meer van deze ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ door de daartoe bevoegde rechter (geheel of gedeeltelijk) nietig of vernietigbaar wordt of worden geacht, blijven de overige (gedeelten van de) bepalingen onverkort van kracht. In dat geval zal de Organisatie/het Eurekaweekbestuur een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Van deze ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke beslissing van de Organisatie/het Eurekaweekbestuur, dat door de Organisatie/het Eurekaweekbestuur is ondertekend.
4. Op deze ‘Algemene Voorwaarden Deelname Eurekaweek’ en alle rechtsbetrekkingen en/of geschillen die tussen de Eurekaweekbestuur en de Deelnemer mochten bestaan of ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. In geval van geschillen, zullen partijen steeds eerst in overleg treden en zich inspannen teneinde dit geschil langs minnelijke weg op te lossen en te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal het geschil exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.